महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या विवक्षित कामासाठी सेवानिवृत्त लेखाधिकारी यांना ११ महिने किंवा शासन ठरवेल त्या कालावधीकरिता करार पद्धतीने भरण्यासाठी इम्पॅनल करणेबाबतची जाहिरात

Marathi
तारीख: 
Thursday, November 10, 2016
बातम्या : 
महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या विवक्षित कामासाठी सेवानिवृत्त लेखाधिकारी यांना ११ महिने किंवा शासन ठरवेल त्या कालावधीकरिता करार पद्धतीने भरण्यासाठी इम्पॅनल करणेबाबतची जाहिरात