महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

आपले सरकार सेवा केंद्र

आपले सरकार सेवा केंद्र

ए  एस एस के साठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा 

आपले सरकार सेवा केंद्र

आपले सरकार सेवा केंद्र करार

संग्राम केंद्रातील परिचालक/ब्लॉक मॅनेजर/डिस्ट्रीक्ट मॅनेजर यांना प्रकल्पामध्ये सामावून घेण्याबाबतचे मा. सचिव (ग्राम विकास) व मुख्य परिचालन अधिकारी सी.एस.सी.-एस.पी.व्ही. यांच्यात झालेल्या बैठकीचे ईतिवृत्त पहावे.

../../Site/Upload/Pdf/Minutes Meeting 17_03_2017.PDF

आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पा अंतर्गत “देयक संगणक प्रणालीद्वारे” सीएससी-एसपीव्हीस देयके अदा करणेबाबत

../../Site/Upload/Pdf/ask.pdf

आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पा अंतर्गत “देयक संगणक प्रणालीद्वारे” सीएससी - एसपीव्हीस देयके अदा करणेबाबत.

आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पा अंतर्गत “देयक संगणक प्रणालीद्वारे” सीएससी - एसपीव्हीस देयके अदा करणेबाबत.

../../Site/Upload/Pdf/ask31.pdf

आपले सरकार प्रकल्पांतर्गत वापरण्यात येणाऱ्या प्रणाली व त्यांचे URL

 1. पीईएस - एनआयसी    -                         http://panchayatonline.gov.in
 2. ईआरपी - सीएससी -                              https://mh.gov2egov.com
 3. देयक प्रणाली - सीएससी  -                    https://mh.gov2egov.com
 4. ई-ग्राम सॉफ्ट - सीएससी -                    https://mh.gov2egov.com
 5. आपले सरकार पोर्टल - महाऑनलाईन -https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
 6. जन्म  व  मृत्यु - केंद्र शासन -                 http://crsorgi.gov.in
 7. Local Government  Directory -          https://www.lgdirectory.gov.in
 8. Area Profiler & Meeting Mgmt          https://www.areaprofiler.gov.in
 9. Plan Plus -                                         https://www.planningonline.gov.in
 10. PRIASOFT -                                       https://www.accountingonline.gov.in
 11. Action Soft -                                      https://www.reportingonline.gov.in
 12. National Asset Directory -                https://www.assetdirectory.gov.in
 13. Service Plus -                                    https://www.serviceonline.gov.in
 14. Training Management -                    https://www.trainingonline.gov.in
 15. Social Audit -                                     https://www.socialaudit.gov.in
 16. National Panchayat Portal - https://www.panchayatportals.gov.in