श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन अभियान

शासन निर्णय

1. केंद्र शासनाच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानाची अंमलबजावणी करण्याबाबत. दि. 14 जानेवारी, 2016
PDF icon एनआरएम (मराठी) (312.87 KB)
2. राष्ट्रीय रुरबन मिशन अंतर्गत गावसमुह आराखडा निश्चित झाल्याने जिल्हास्तरावर विविध समित्या स्थापन करण्याबाबत. दि. 03 डिसेंबर, 2016
PDF icon एनआरएम 2 (मराठी) (174.72 KB)
3. केंद्र शासनाच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावनी करण्यासाठी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्याबाबत. दि. 14 जानेवारी, 2016
PDF icon एनआरएम 3 (मराठी) (249.62 KB)

मंजूर गावसमुहांची यादी

एनआरएम 3 एल

आय सी ए पी एस

१.अंतिम आयसीएपी मुक्ताईनगर
2. एकात्मिक समूह कृती योजना (जोगेश्वरी)
3.एकात्मिक समूह कृती योजना (आष्टी)
4.एकात्मिक समूह कृती योजना (सिरसाला)
5. एकात्मिक समूह कृती योजना (सुल्तानपुर)
6. एकात्मिक समूह कृती योजना(वडोदा)
7. एकात्मिक समूह कृती योजना (लोणी काळभोर )