पत्रके

E.g., 09/23/2020
E.g., 09/23/2020
क्रमांक दस्तएवज क्रमांक विषय दस्तावेजाचे प्रकार दिनांक कडून कडे आकार(KB or MB) डाऊनलोड
1 आयटी२०१६/प्र.क्र.६३/मा.तं.क. जिल्हा परिषद स्तरावरील ई-गव्हर्नन्स विषयक प्रकल्पांच्या आढाव्याबाबत... पत्रके 23/09/2016 अवर सचिव (एमव्हीएस सीईओ- सर्व सीईओ 306.43 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी )
2 व्हीपीएम-२०१६/प्र.क्र.३३१/पंरा-३ राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये दि.२ ऑक्टोबर,२०१६ रोजी विशेष ग्रामसभा तसेच दि.१ ऑक्टोबर,२०१६ रोजी महिला सदस्यांची सभा आयोजित करण्याबाबतची दक्षता घेण्याबाबतच्या सूचना पत्रके 21/09/2016 प्रधान सचिव (आरडीडी) सीईओ- सर्व सीईओ 583.61 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी )
3 क्र. लोलेस २०१५/प्र.क्र.२८६/पंरा४ लोकलेखा समितीच्या सन२०१६-१६ मधील आठव्या अहवालातील शिफारशींवर तात्काळ कार्यवाही करणेबाबत... पत्रके 16/07/2016 अवर सचिव (एमव्हीएस) सीईओ- सर्व सीईओ 36.3 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी )
4 पंरास-२०१६/प्र.क्र.३४/पं.रा.-५ पंचायत राज समितीने बाराव्या व तेराव्या विधानसभा कालावधीत सभागृहास सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती पाठविण्याबाबत. पत्रके 02/07/2016 अवर सचिव (एमव्हीएस) सीईओ- सर्व सीईओ 218.97 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी )
5 संकीर्ण २०१६/प्र.क्र. ३४२/प.रा. ८ रस्ते व पुल दुरुस्ती (लेखाशिर्ष३०५४ २४१९) सन २०१६-१७ आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीस गट “अ” “ब” “क” “ड” अंतर्गत दायित्वासाठी आवश्यक निधीबाबत... पत्रके 15/06/2016 अवर सचिव (एमव्हीएस) ए.डी.डी सीईओ- सर्व ए.डी.डी.सीईओ 1000.58 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी )
6 संकीर्ण २०१६/प्र.क्र. ३४१/प.रा. ८ रस्ते विकास आराखडा २००१-२१ नुसार रस्त्यांची संवर्गनिहाय व पृष्ठभागनिहाय अद्यायावत माहिती सादर करणे बाबत... पत्रके 15/06/2016 अवर सचिव (एमव्हीएस) ए.डी.डी सीईओ- सर्व एडीडीसीईओ 1.56 MB PDF icon डाऊनलोड (मराठी )
7 व्हीपीएम /२०१६/प्र.क्र. १८३/पंरा३ राज्यातील २कोटी वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन पत्रके 14/06/2016 अवर सचिव (एमव्हीएस) सीईओ- सर्व सीईओ सीएएफ.ओ - सर्व सी.ए.एफ.ओ.ए.डी.डी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी- सर्व ए.डी. डी. सीईओ अधिकारी - सर्व अधिकारी बीडीओ- सर्व बीडीओ डेस्क अधिकारी- सर्व डेस्क अधिकारी
8 क्र. सेवार्थ-२०१५/प्र.क्र.११७/पंरा-८ मैलमजूर कामगार संदर्भांत माहिती पुरविण्याबाबत पत्रके 13/06/2016 अवर सचिव (एमव्हीएस) ए.डी. डी सी.ई.ओ- सर्व ए.डी.डी सी.ई.ओ 663.33 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी )
9 व्हिपीएम-२०१६/सं.क्र.५२५/पंरा-४ ई-मेल आयडी बाबत... पत्रके 03/06/2016 अवर सचिव (एमव्हीएस) सीईओ- सर्व सीईओ 21.52 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी )
10 पंरास २०१५/प्र.क्र.७३/पं.रा-५ महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या दि.२९.३.२०१६ चे पत्र व त्यासोबत प्राप्त झालेली पंचायती राज समितीला जि.प.च्या भेटीपूर्वी माहिती मिळण्यासाठीची सुधारित प्रश्नावली पत्रके 29/04/2016 अवर सचिव (एमव्हीएस) सीईओ- सर्व सीईओ 631.41 KB PDF icon डाऊनलोड (मराठी)

Pages