विभागाचा पत्ता

प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग

७ वा मजला,बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट मुंबई

४००००१