विभागाचा पत्ता

ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग

७ वा मजला,बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट,
मुंबई

४००००१