संग्राम केंद्रातील परिचालक/ब्लॉक मॅनेजर/डिस्ट्रीक्ट मॅनेजर यांना प्रकल्पामध्ये सामावून घेण्याबाबतचे मा. सचिव (ग्राम विकास) व मुख्य परिचालन अधिकारी सी.एस.सी.-एस.पी.व्ही. यांच्यात झालेल्या बैठकीचे ईतिवृत्त पहावे.

Marathi
तारीख: 
Saturday, March 18, 2017
बातम्या : 
संग्राम केंद्रातील परिचालक/ब्लॉक मॅनेजर/डिस्ट्रीक्ट मॅनेजर यांना प्रकल्पामध्ये सामावून घेण्याबाबतचे मा. सचिव (ग्राम विकास) व मुख्य परिचालन अधिकारी सी.एस.सी.-एस.पी.व्ही. यांच्यात झालेल्या बैठकीचे ईतिवृत्त पहावे.