राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील तालुक्यामधील किमान एका गावामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अंतर्गत अर्धकुशल गवंड्यास प्रशिक्षण CSDCI/DGT यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रशिक्षण देणाऱ्या (Training Provider) संस्थांची निवड करणेबाबत

Marathi
तारीख: 
Monday, December 26, 2016
बातम्या : 
राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील तालुक्यामधील किमान एका गावामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अंतर्गत अर्धकुशल गवंड्यास प्रशिक्षण CSDCI/DGT यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रशिक्षण देणाऱ्या (Training Provider) संस्थांची निवड करणेबाबत