राज्यातील ग्रामपंचायतींचे मत्ता, हक्क व दायित्वे संबंधित नगर पंचायत/ नगर परिषद/ महानगर पालिकेकडे हस्तातंरित करण्याबाबत

Marathi
तारीख: 
Friday, January 6, 2017
बातम्या : 
राज्यातील ग्रामपंचायतींचे मत्ता, हक्क व दायित्वे संबंधित नगर पंचायत/ नगर परिषद/ महानगर पालिकेकडे हस्तातंरित करण्याबाबत