महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणा-या प्रकल्पासाठी वित्तीय नियंत्रक हे पद एका वर्षाच्या कालावधीसाठी करार पद्धतीने भरण्याबाबतची जाहिरात

Marathi
तारीख: 
Thursday, July 27, 2017
बातम्या : 
महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणा-या प्रकल्पासाठी वित्तीय नियंत्रक हे पद एका वर्षाच्या कालावधीसाठी करार पद्धतीने भरण्याबाबतची जाहिरात