मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना

राज्यातील 7000 कि. मी. रस्ते गावा गावांना जोडण्यासाठी तयार करण्यात येत आहेत.