केंद्र पुरस्कृत योजना

केंद्र पुरस्कृत योजना स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (R-SETI) संबंधीचे सर्व कामकाज सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण राष्ट्रीय ग्रामस्वराज योजना प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान महिला किसान सशक्तीकरण कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन अभियान कायमस्वरुपी विक्री केंद्र बांधणे राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम दिन दयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना