मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजना

मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजना (Backward Region Grant Fund) (BRGF) ही योजना केंद्र शासनाकडून बंद करण्यात आली आहे.