महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

रमाई आवास योजना

रमाई आवास योजना

¸ü´ÖÖ‡Ô †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ :-

ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú ®µÖÖµÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.²ÖßÃÖß‹“Ö-2008/¯ÖÏ.ÛÎú.36/´ÖÖ¾ÖÛú-2,  ×¤ü. 15 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2008 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖÖ®¾ÖµÖê " †®ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö ®Ö¾Ö²ÖÖî¨ü ‘Ö™üÛúÖÓÃÖÖšüß ‘Ö¸üÛæú»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ " •ÖÖ×Æü¸ü Ûú¸üÞÖêŸÖ †Ö»Öß †ÃÖæ®Ö ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú ®µÖÖµÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.²ÖßÃÖß‹“Ö-2009/¯ÖÏ.ÛÎú.36/´ÖÖ¾ÖÛú-2, פü. 9 ´ÖÖ“ÖÔ 2010 †®¾ÖµÖê ÃÖ¤ü¸ü ‘Ö¸üÛãú»Ö µÖÖê•Ö®Öê“Öß ¯ÖÏŸµÖõÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß ÃÖã¹ý Ûú¸üÞÖêŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú ®µÖÖµÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.²ÖßÃÖß‹“Ö-20011 /¯ÖÏ.ÛÎú.126/ ´ÖÖ¾ÖÛú-2, פü. 19 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2011 †®¾ÖµÖê " †®ÖãÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö ®Ö¾Ö²ÖÖî¨ü ‘Ö™üÛúÖÓÃÖÖšüß ‘Ö¸üÛæú»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ " µÖÖ»ÖÖ " ¸ü´ÖÖ‡Ô †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ " †ÃÖê ®ÖÖ¾Ö ¤êüÞÖêŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú ®µÖÖµÖ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ¸ü†ÖµÖÖê-2016//¯ÖÏ.ÛÎú.578/²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Öê,  פü. 30 ÃÖ¯™ëü²Ö¸üü 2016 †®¾ÖµÖê »ÖÖ³ÖÖ£Öá ×®Ö¾Ö›ü ×®ÖÛúÂÖ ×®Ö׿“ÖŸÖ Ûú¸üÞÖêŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.

Ø    »ÖÖ³ÖÖ£Öá ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ :-

1.      »ÖÖ³ÖÖ£Öá ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö ®Ö¾Ö²ÖÖî¨ü ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔ“ÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.

2.      »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÔ“Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ¾ÖÖß־µÖ ×Ûú´ÖÖ®Ö 15 ¾ÖÂÖì †ÃÖÖ¾Öê.

3.     ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖᯙ »ÖÖ³ÖÖ£Öá Ûãú™ãÓü²ÖÖ“Öß ¾ÖÖÙÂÖÛú ˆŸ¯Ö®®Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¹ý. 1.00 »ÖÖÜÖ ‡ŸÖÛúß ¸üÖÆüß»Ö.

4.    ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö Ûãú™ãÓü²ÖÖŸÖᯙ ‹ÛúÖ“Ö ¾µÖŒŸÖßÃÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

5.     ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ µÖÖê•Ö®Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ ®ÖÃÖÖ¾ÖÖ.

6.     Ûú´Öß •Ö´Öß®Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ×šüÛúÖÞÖß 2 ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£Öá ‹Ûú×¡ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûú¹ý ¿ÖÛúŸÖß»Ö.

7.    »ÖÖ³ÖÖ£Öá ÆüÖ ²Öê‘Ö¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖÛú›êü ¯ÖŒÛêú ‘Ö¸ü ®ÖÃÖÖ¾Öê.

8.     »ÖÖ³ÖÖ£Öá " ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú, †ÖÙ£ÖÛú ¾Ö •ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖìõÖÞÖ 2011 (SECC-2011) " ¯ÖϬÖÖ®µÖÛÎú´Ö µÖÖ¤üß“µÖÖ (Gemerated Priority List) ²ÖÖÆêü¸üᯙ †ÃÖÖ¾ÖÖ.

Ø     †Ö¾Ö¿µÖÛú ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê :-

1.      7/12 “ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ, ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ®ÖÖë¤ü¯Ö¡Ö (¯ÖÏÖò¯Ö™üá ¸üוÖÙü›Ôü ÛúÖ›Ôü) ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖߟÖᯙ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ®ÖÖë¤ü¾ÖÆüߟÖᯙ ˆŸÖÖ¸üÖ µÖÖ¯ÖîÛúß ‹Ûú.

2.      ‘Ö¸ü¯Ö¼üß, ¯ÖÖÞÖּ߯üß, ×¾ÖªãŸÖ ²Öᯙ µÖÖ ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ¯ÖîÛúß ‹Ûú.

3.     ÃÖõÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬ÖÛúÖ-µÖÖ®Öê פü»Ö껵ÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ÃÖÖõÖÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏŸÖ

4.    ÃÖõÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬ÖÛúÖ-µÖÖ®Öê פü»Öê»ÖÖ ˆŸ¯Ö®®ÖÖ“ÖÖ ¤üÖÜÖ»ÖÖ

Ø    ‘Ö¸üÖ“Öê õÖê¡Ö±úôû :-

‘Ö¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖ“Öê “Ö™ü‡Ô õÖê¡Ö 269 “ÖÖî. ±ãú™ü ¸üÖÆüß»Ö. »ÖÖ³ÖÖ£Öá þ֟Ö:“µÖÖ ´ÖÖ»ÖÛúß“Öß •ÖÖÝÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ´Ö•Öá®ÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ¾Ö¸üᯙ ÆüÖêÞÖÖ¸üÖ ÜÖ“ÖÔ Ã¾ÖÜÖ“ÖÖÔ®Öê •ÖÖÃŸÖ õÖê¡ÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö Ûú¹ý ¿ÖÛêú»Ö.

Ø    ¯ÖÏÖ¬ÖÖ®µÖ õÖê¡Ö :-

1.      •ÖÖŸÖßµÖ ¤ÓüÝÖ»Öß´Ö¬µÖê ‘Ö¸üÖ“Öê ®ÖãÛúÃÖÖ®Öü (†ÖÝÖß´Öãôêû ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖÖê›ü±úÖê›ü) —ÖÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß

2.      †ò™ÒüÖò×ÃÖ™üß †òŒ™ü®ÖãÃÖÖ¸ü ׯÖ×›üŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯ÖÖ¡Ö ¾µÖŒŸÖß.

3.     ¯Öæ¸üÝÖÏÃŸÖ õÖê¡Ö

4.    ‘Ö¸üÖŸÖ ÛúÖêÞÖßÆüß Ûú´Ö¾ÖŸÖ ®ÖÖÆüß †¿ÖÖ ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ

5.     ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ †×³ÖÛú¸üÞÖÖ´Ö¬Öæ®Ö ×®Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ¾µÖŒŸÖà®ÖÖ ¯Ö׸ü“”êû¤ü †®ÖãÛÎú´ÖÖÓÛú 2 ®ÖãÃÖÖ¸ü †®Öã¤üÖ®Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

6.     ˆ¾ÖÔ׸üŸÖ ÃÖ¾ÖÔ õÖê¡Ö

Ø    »ÖÖ³ÖÖ£Öá ×®Ö¾Ö›ü :-

1.      µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖëŸÖÝÖÔŸÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“Öß ×®Ö¾Ö›ü ÝÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.

2.     ÝÖÏÖ´ÖÃÖ³Öê®Öê ×®Ö¾Ö›ü Ûêú»Ö껵ÖÖ †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“Öß †Óןִ֟Ö:×®Ö¾Ö›ü Ûú¸üÞµÖÖÛú׸üŸÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÛÎú.2 ¾Ö¸üß»Ö ×¤ü.09 ´ÖÖ“ÖÔ 2010 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖÖ´Ö¬Öᯙ 14 (†) ®ÖãÃÖÖ¸ü ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖÛú¸üߟÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûêú»Öê»Öß ‘Ö¸üÛãú»Ö ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÜÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´ÖÖÞÖê ¯Öã®ÖÝÖÔšüßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü-

1)      .´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß              ü           -                †¬µÖõÖ

2)     וֻÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÛú»µÖÖÞÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß                   -                ÃÖ¤üõÖ

3)     ü¯ÖÏÛú»¯Ö ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ›üß.†Ö¸ü.›üß.‹.                    -                ÃÖ¤üõÖ

4)   ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ, וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü (ÃÖÖ.²ÖÖÓ.×¾Ö)      -                ÃÖ¤üõÖ

5)    ÃÖÆüÖµµÖÛú †ÖµÖãŒŸÖ                                 -                ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖד־Ö

3.     ÝÖÏÖ´Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÛÎú.5 ¾Ö¸üß»Ö ×¤ü. 10.02.2016 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖÖ®¾ÖµÖê ¯ÖϬÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (ÝÖÏÖ.×¾Ö.) µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß ÃÖ×´ÖŸÖß Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÛÎú.2 ¾Ö¸üß»Ö ×¤ü. 09.03.2010 “µÖÖ ¯Ö׸“”êû¤ü 16 †®¾ÖµÖê ÃÖ×“Ö¾Ö (ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú ®µÖÖµÖ) µÖÖÓ“µÖÖ †¬µÖõÖŸÖêÜÖÖ»Öß Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûêú»Öê»Öß " ‘Ö¸üÛãú»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖ´Ö®¾ÖµÖ ÃÖ×´ÖŸÖß " ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖÛú׸üŸÖÖ ¸ü§ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.

 

Ø    »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÔÃÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê †®Öã¤üÖ®Ö :-

1.       ¸ü´ÖÖ‡Ô †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖëŸÖÝÖÔŸÖ (ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ) ¯ÖÏ×ŸÖ ‘Ö¸üÛãú»Ö (¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖÃÖÆü) †®Öã¤üÖ®Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ õÖê¡Ö ¹ý. 1,32,000/- ¾Ö ®ÖõÖ»ÖÝÖÏÃŸÖ ¾Ö ›üÖëÝÖ¸üÖôû õÖê¡ÖÖÃÖÖšüß (¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´ÖÖÃÖÆü) ¹ý. 1,42,000/- ×®Ö׿“ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.

2.      ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖ ²ÖÖÓ¬ÖÞµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ®ÖÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ¹ý. 12,000/- “Öß ¯ÖÏן֯ÖæŸÖá, ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö þ֓”ûŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú›æü®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

3.      ¯ÖϬÖÖ®Ö´ÖÓ¡Öß †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ (ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ) ´Ö¬Öᯙ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ¸ü´ÖÖ‡Ô †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖꓵÖÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ®ÖÖ MGNREGA †×³ÖÃÖ¸ÞÖÖ«üÖ¸êü ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ õÖê¡ÖÖÃÖÖšüß ¹ý. 17,280/- ¾Ö ®ÖõÖ»ÖÝÖÏÃŸÖ ¾Ö ›üÖëÝÖ¸üÖôû õÖê¡ÖÖÃÖÖšüß ¹ý. 18,240/- †®Öã¤üÖ®Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüÞµÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.

ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖ AwaasSoft «üÖ¸êü »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“Öê Registration Ûúºþ®Ö †Ö×ÞÖ PFMS ¯ÖÏÞÖÖ»Öß«üÖ¸êü »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÜÖÖŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¸üôû׸üŸµÖÖ ×®Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ Ûú¹ý®Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®Öê“Öß »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ®Öê ²ÖÖÓ¬Ö»Ö껵ÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ±úÖê™üÖê ×®Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸üÞÖÖ“Öß Tracking Ûú¸üÞÖê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß AwaasSoft ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®ÖëŸÖÝÖÔŸÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔÛú¯ÖÞÖÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.