महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

पारधी आवास योजना

पारधी आवास योजना

¯ÖÖ¸ü¬Öß †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ :-

†Öפü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•Ö®ÖëŸÖÝÖÔŸÖ ¯ÖÖ¸ü¬Öß ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´ÖÖ´Ö¬Öᯙ ' ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖᯙ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕÛú׸üŸÖÖ ‘Ö¸üÛãú»Ö ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ' Ûú¸üÞÖê. ÆüÖ ˆ¯ÖÛÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.

†Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ÛÎú.‘Ö¸üÛãú»Ö 2016/¯ÖÏ.ÛÎú.37/ÛúÖ-17, פü.27 ´Öê 2016 ®ÖãÃÖÖ¸ü " ¯ÖÖ¸ü¬Öß ×¾ÖÛúÖÃÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´ÖÖÜÖÖ»Öß " ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûêú»Öê»Öß ‘Ö¸üÛãú»Öê " ¿Ö²Ö¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ‘Ö¸üÛãú»Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ " ×®ÖÛúÂÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ²ÖÖÓ¬ÖÞÖêŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ †ÃÖê Ûúôû×¾Ö»Öê †ÖÆêü.

ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®ÖÖ AwaasSoft «üÖ¸êü »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“Öê Registration Ûúºþ®Ö †Ö×ÞÖ PFMS ¯ÖÏÞÖÖ»Öß«üÖ¸êü »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ÜÖÖŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¸üôû׸üŸµÖÖ ×®Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ Ûú¹ý®Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®Öê“Öß »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕ®Öê ²ÖÖÓ¬Ö»Ö껵ÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ±úÖê™üÖê ×®Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸üÞÖÖ“Öß Tracking Ûú¸üÞÖê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öß AwaasSoft ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö®ÖëŸÖÝÖÔŸÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔÛú¯ÖÞÖÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖê•Ö®Öê“Öß awaassoft.nic.in ÆüµÖÖ website ¾Ö¹ý®Ö ÃÖ×¾Ößָü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôêû»Ö.