महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

पत्रकेक्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांककडूनकडेआकार (MB)डाऊनलोड
1 व्हीपीएम-2017/प्र.क्र.215/पं.रा.-4 उदयोगांना सर्व मंजूऱ्या/परवाणे मिळविणे सुलभ होण्याकरीता स्थापन केलेल्या मैत्री कक्षाकरिता नोडल अधिकारी नेमण्याबाबात. पत्रके 12/10/2017 Under Secretary(MVS)
CEO- ALL CEO
0.03 PDF
2 आयटी2016/प्र.क्र.63/मा.तं.क. जिल्हा परिषद स्तरावरील ई-गव्हर्नन्स विषयक प्रकल्पांच्या आढाव्याबाबत... पत्रके 23/09/2016 Under Secretary(MVS)
CEO- ALL CEO
0.30 PDF
3 व्हीपीएम-२०१६/प्र.क्र.३३१/पंरा-३ राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये दि.२ ऑक्टोबर,२०१६ रोजी विशेष ग्रामसभा तसेच दि.१ ऑक्टोबर,२०१६ रोजी महिला सदस्यांची सभा आयोजित करण्याबाबतची दक्षता घेण्याबाबतच्या सूचना पत्रके 21/09/2016 Principal Secretary(RDD)
CEO- ALL CEO
0.57 PDF
4 क्र. लोलेस 2015/प्र.क्र.286/पंरा4 लोकलेखा समितीच्या सन 2016-16 मधील आठव्या अहवालातील शिफारशींवर तात्काळ कार्यवाही करणेबाबत... पत्रके 16/07/2016 Under Secretary(MVS)
CEO- ALL CEO
0.04 PDF
5 पंरास-2016/प्र.क्र.34/पं.रा.-5 पंचायत राज समितीने बाराव्या व तेराव्या विधानसभा कालावधीत सभागृहास सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती पाठविण्याबाबत. पत्रके 02/07/2016 Under Secretary(MVS)
CEO- ALL CEO
0.21 PDF
6 संकीर्ण २०१६/प्र.क्र. ३४2/प.रा. 8 रस्ते व पुल दुरुस्ती (लेखाशिर्ष 3054 2419) सन 2016-17 आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीस गट “अ” “ब” “क” “ड” अंतर्गत दायित्वासाठी आवश्यक निधीबाबत... पत्रके 15/06/2016 Under Secretary(MVS)

ADD.CEO- ALL ADDCEO
0.98 PDF
7 संकीर्ण २०१६/प्र.क्र. ३४१/प.रा. 8 रस्ते विकास आराखडा 2001-21 नुसार रस्त्यांची संवर्गनिहाय व पृष्ठभागनिहाय अद्यायावत माहिती सादर करणे बाबत... पत्रके 15/06/2016 Under Secretary(MVS)

ADD.CEO- ALL ADDCEO
1.56 PDF
8 व्हीपीएम /2016/प्र.क्र. १८३/पंरा३ राज्यातील २कोटी वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन पत्रके 14/06/2016 Under Secretary(MVS)
CEO- ALL CEO.
CAFO- ALL CAFO
ADD.CEO- ALL ADD. CEO.
Executives- ALL Executives
BDO.- All BDO.
Desk Officers- ALL Desk Officers
1.05 PDF
9 क्र. सेवार्थ-2015/प्र.क्र.117/पंरा-8 मैलमजूर कामगार संदर्भांत माहिती पुरविण्याबाबत पत्रके 13/06/2016 Under Secretary(MVS)

ADD.CEO- ALL ADDCEO
0.65 PDF
10 व्हिपीएम-2016/सं.क्र.525/पंरा-4 ई-मेल आयडी बाबत... पत्रके 03/06/2016 Under Secretary(MVS)
CEO- ALL CEO
0.02 PDF
12