महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

शासन परिपत्रकेक्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 आसक-2017/प्र.क्र.32/आपले सरकार कक्ष आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पा अंतर्गत “देयक संगणक प्रणालीद्वारे” सीएससी - एसपीव्हीस देयके अदा करणेबाबत परिपत्रक 31/10/2017 3.24 PDF
2 आसक-2017/प्र.क्र. 92/आपले सरकार कक्ष आपले सरकार सेवा केंद्राअंतर्गत केंद्र चालकांच्या शिस्तभंगाबाबत मार्गदर्शक सूचना. परिपत्रक 13/10/2017 3.21 PDF
3 आसक-2017/प्र.क्र.32/अपले सरकार कक्ष आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पा अंतर्गत “देयक संगणक प्रणालीद्वारे” सीएससी - एसपीव्हीस देयके अदा करणेबाबत परिपत्रक 06/09/2017 3.26 PDF
4 संग्राम-2015/प्र. क्र.93/संग्राम कक्ष राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये “आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK)” उभारणी व अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्गक सूचना परिपत्रक 31/03/2017 3.11 PDF
5 आसक2017/प्र.क्र.35/आपले सरकार कक्ष आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाचे संनियंत्रण व इत्यादी कामकाज करण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालक, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान/ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य, राज्य कक्ष यांना प्रधिकृत करणेबाबत. परिपत्रक 23/03/2017 2.04 PDF
6 जिवायो-2015/प्र.क्र.191/पंरा-8 जिल्हा नियोजन समितीकडील रस्ते क्षेत्रासाठी लेखाशिर्ष 3054 व 5054 अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करावयाच्या रस्ते बांधणीबाबत मार्गदर्शक सूचना. परिपत्रक 03/09/2016 0.19 PDF
7 ग्रासयो-2016/प्र.क्र.322/योजना-9 प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतंर्गत बांधण्यात आलेल्या पूल व मोऱ्या तपासणी संदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सूचना परिपत्रक 09/08/2016 0.19 PDF
8 जिपर-2016/प्र.क्र.493/प.रा.8 जिल्हा परिषदेअंतर्गत पुल व मोऱ्या तपासणी संदर्भात करावयाच्या मार्गदर्शक सुचना परिपत्रक 08/08/2016 0.12 PDF
9 पंरास-2016/प्र.क्र.17/पं.रा.-4 ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील मिळकतींवर कर आकारणी करून वसूली करणेबाबत... परिपत्रक 13/07/2016 0.10 PDF
10 संकीर्ण-2016/प्र.क्र. 98/ पंरा-9 दिनांक १ जुलै ते ७ जुलै, २०१६ या वनमहोत्सव कालावधीत दिनांक १ जुलै, २०१६ ह्या दिवशी राज्यात किमान २ कोटी वृक्ष लागवड करण्याबाबत परिपत्रक 17/06/2016 0.35 PDF
123