महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

अधिनियमक्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 क्र. संकिर्ण 2014/प्र.क्र.197/पंरा-2 ग्रामपंचायतीच्या राखीव जागांकरिता निवडणूक लढविणा-या व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देणे बाबत. अधिनियम 01/04/2016 1.07 PDF
2 झेडपीए२०१५/प्र.क्र.139/पंरा-१ (ग्राम विकास) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ - मधील अनुसूची १ मध्ये सुधारणा अधिनियम 18/09/2015 0.51 PDF
3 2 THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYASACT(ACT NO III OF 1959) (1) अधिनियम 29/12/2014 0.08 PDF
4 क्र.संकीर्ण/1/पंरा २ अनुसुचित क्षेत्रातील पंचायतींचा विस्तार अधिनियम १९९६ अधिनियम 01/01/2014 0.06 PDF
5 1 The Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Act 1961 अधिनियम 06/05/2013 0.08 PDF
6 डी एस आर -१९६२-vi महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा (प्रवेश ) नियम 1967 अधिनियम 01/01/1967 6.55 PDF