महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

शासन निर्णय

शोधा
क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना... 201812061521035020 06-12-2018 GR
2 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत. 201812051121294320 05-12-2018 GR
3 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी सेवानिवृत्त उप अभियंता यांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत. 201812051121402220 05-12-2018 GR
4 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी सेवानिवृत्त उप अभियंता यांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत. 201812051121483720 05-12-2018 GR
5 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सन 2018-19 या वित्तीय वर्षात बॅच-३ अंतर्गत सोलापुर जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201812041136410720 04-12-2018 GR
6 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सन 2018-19 या वित्तीय वर्षात बॅच-2 अंतर्गत रायगड जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201812041136568420 04-12-2018 GR
7 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सन 2018-19 या वित्तीय वर्षात बॅच-2 अंतर्गत परभणी जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201812041136488920 04-12-2018 GR
8 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सन 2018-19 या वित्तीय वर्षात बॅच-2 अंतर्गत लातूर जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201812041137046420 04-12-2018 GR
9 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सन 2018-19 या वित्तीय वर्षात बॅच-3 अंतर्गत पुणे जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201812041136332120 04-12-2018 GR
10 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सन 2018-19 या वित्तीय वर्षात अहमदनगर जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201812041136188620 04-12-2018 GR