महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

शासन निर्णय

शोधा
क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 जिल्हा परिषदांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीबाबत. 201810191106596620 19-10-2018 GR
2 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना संशोधन व विकास अंतर्गत अहमदनगर जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201810171632410820 17-10-2018 GR
3 महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ मधील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना. 201810171450413820 17-10-2018 GR
4 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सन 2018-19 या वित्तीय वर्षात बॅच-3 अंतर्गत गडचिरोली जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201810171338339420 17-10-2018 GR
5 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सन 2018-19 या वित्तीय वर्षात बॅच-1 अंतर्गत परभणी जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201810171338425220 17-10-2018 GR
6 राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अनुदान वितरणाचे निकष ठरविणेबाबत 201810171633453320 17-10-2018 GR
7 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या सचिव (अभियंता संवर्ग) हे अस्थायी पद पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 201810171338110520 17-10-2018 GR
8 जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग3 (लेखा) संवर्गातील सहायक लेखा अधिकारी यांची दि.1/1/2017 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची. 201810171217599020 17-10-2018 GR
9 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी (MRRDA) राज्यस्तरावर वित्तीय नियंत्रक या पदाच्या (Financial Controller) नियुक्तीस मुदतवाढ देणेबाबत. 201810161551382220 16-10-2018 GR
10 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे ठेवण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 43 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 201810151450526220 15-10-2018 GR