महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

शासन निर्णय

शोधा
क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तर / विभागीयस्तर / जिल्हास्तर यावरील निर्माण करण्यात आलेल्या योजनेतर हंगामी पदांना पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 201801161236098720 16-01-2018 GR
2 एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-४ मधील महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब मधील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचे वेतन अदा करण्याबाबत.. 201801151242280320 15-01-2018 GR
3 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी सेवानिवृत्त उप अभियंता यांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत. 201801091028567020 09-01-2018 GR
4 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत. 201801091028469720 09-01-2018 GR
5 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी सेवानिवृत्त उप अभियंता यांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत. 201801091029075620 09-01-2018 GR
6 अर्थसंकल्पिय अनुदान सन 2017-18 महात्मा गांधी प्रतिष्ठान सेवाग्राम वर्धा यांच्या मालमत्ता करापोटी नुकसान भरपाई म्हणून ग्रामपंचायतीस अनुदान. 201801091545285620 09-01-2018 GR
7 यशवंत पंचायत राज अभियान 2017 - 2018 राज्यातील अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसाठी पुरस्कार योजना. 201801091544128920 09-01-2018 GR
8 गडहिंग्लज पंचायत समिती (जि. कोल्हापूर) नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 201801051717524820 06-01-2018 GR
9 ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे वेतन ऑनलाईन पद्धतीने थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणेबाबत.. 201801061103555820 06-01-2018 GR
10 गडहिंग्लज पंचायत समिती (जि. कोल्हापूर) येथील अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थान बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 201801051717365120 05-01-2018 GR