महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

शासन निर्णय

शोधा
क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग3 (पाणीपुरवठा ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.1/1/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 201808141112244920 14-08-2018 GR
2 महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ मधील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करणे, तसेच त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिक वेतनवाढी मंजूर करण्याबाबत. 201808131035220920 14-08-2018 GR
3 जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग3 (पाणीपुरवठा ) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता यांची दि.1/1/2016 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 201808131523587320 13-08-2018 GR
4 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना - संशोधन व विकास अंतर्गत बुलढाणा जिल्हयातील रस्त्यांची रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201808081622021120 09-08-2018 GR
5 जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग 3 (कृषी) संवर्गातील कृषी अधिकारी यांची दि. 1/1/2016 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 201808091438399520 09-08-2018 GR
6 जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-3 (पशुसंवर्धन) संवर्गातील सहायक पशुधन विकास अधिकारी यांची दि.1/1/2016 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 201808091439166620 09-08-2018 GR
7 जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग- 3 (कृषी) संवर्गातील कृषी अधिकारी यांची दि. 1/1/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 201808091439057520 09-08-2018 GR
8 जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-3 (पशुसंवर्धन) संवर्गातील सहायक पशुधन विकास अधिकारी यांची दि.1/1/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 201808091439284120 09-08-2018 GR
9 मालमत्ता कर आकारणी व नमुना नं. 8 नोंदीबाबत प्राप्त तक्रारींचे निवारण होण्याकरीता संनियत्रण समितीने आढावा घेणेबाबत 201808081155183420 08-08-2018 GR
10 महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ मधील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रकल्प संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 1.1.2016 ते 31.12.2017 पर्यंतची अंतरिम ज्येष्ठता सूची. 201808011151090320 03-08-2018 GR