महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

शासन निर्णय

शोधा
क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 निलंगा पंचायत समिती(जि.लातूर) प्रशासकीय इमारतीच्या ठिकाणी फर्निचर व उपकामांस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201806201848157120 20-06-2018 GR
2 सन 2018-2019 या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी (NRLM) अंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रम (TSP) निधी वितरित करण्याबाबत. 201806191124052820 19-06-2018 GR
3 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी सेवानिवृत्त लेखाधिकारी यांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत.. 201806191113333820 19-06-2018 GR
4 सन 2018-2019 या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी NRLP/NRLM करिता GEN प्रवर्गासाठी अर्थसहाय्य. 201806181301326520 18-06-2018 GR
5 महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ मधील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या/नियुक्त्या. 201806121121596820 13-06-2018 GR
6 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गात तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 201806121121453420 13-06-2018 GR
7 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सन 2019-20 करीता रस्त्यांच्या निवडीसाठी प्राधान्यक्रमात बदल करणेबाबत.. 201806121217361520 12-06-2018 GR
8 ग्रामपंचायत हद्दीतील मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत प्रकल्पांना मालमत्ता कर आकारणीमधील सवलत बाबत 201806111118006420 12-06-2018 GR
9 अर्थसंकल्पीय अनुदान सन 2018-2019 स्मार्ट ग्राम योजनेंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत. 201806081232335020 08-06-2018 GR
10 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी सेवानिवृत्त लेखाधिकारी श्री. सुरेश भोंग यांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत. 201806071115082620 07-06-2018 GR