महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

शासन निर्णय

शोधा
क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1 ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत. 201802231110173620 23-02-2018 GR
2 महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी सेवानिवृत्त उप अभियंता यांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत. 201802161711300120 22-02-2018 GR
3 सन २०१७-२०१८ या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी NRLP/NRLM करीता GEN प्रवर्गासाठी अर्थसहाय्य 201802211109551920 21-02-2018 GR
4 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सन 2017-18 या वित्तीय वर्षात यवतमाळ जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201802201104444520 20-02-2018 GR
5 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सन 2017-18 या वित्तीय वर्षात Batch 3अंतर्गत सातारा जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201802201105132620 20-02-2018 GR
6 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सन 2017-18 या वित्तीय वर्षात Batch 4अंतर्गत पुणे जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201802201105349520 20-02-2018 GR
7 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सन 2017-18 या वित्तीय वर्षात Batch 3 अंतर्गत नांदेड जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201802201105560520 20-02-2018 GR
8 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सन 2017-18 या वित्तीय वर्षात Batch I अंतर्गत नांदेड जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201802201105231120 20-02-2018 GR
9 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सन 2018-19 या वित्तीय वर्षात Batch 1अंतर्गत वाशिम जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201802201105028920 20-02-2018 GR
10 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सन 2017-18 या वित्तीय वर्षात Batch Iअंतर्गत जालना जिल्हयातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201802201105449520 20-02-2018 GR