महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label


मा लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्ये मुलभूत सुविधाचा विशेष कार्यक्रम ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवर सौर पथदिवे उभारणे