महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजना

 

मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजना (Backward Region Grant Fund) (BRGF) ही योजना केंद्र शासनाकडून बंद करण्यात आली आहे.