महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग भारत सरकार
मुख्य दिशादर्शक प्रारंभ
Label

प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (प्रमंग्रासयो)    

 

  • प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात सन 2000 पासून राबविण्यात येत आहे.
  • या योजनेची अंमलबजावणी ग्राम विकास विभागाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत करण्यात येते.
  • प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा सन 2001 च्या जनगणनेनुसार सर्वसाधारण क्षेत्रात 1000 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 500 पेक्षा जास्त पात्र लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्याद्वारे (वर्षभर चालू रहाणारे कलव्हर्ट व क्रॉस ड्रेनेज बांधून) जोडणे हा आहे.
  • सध्या केंद्र सरकारने न जोडलेल्या बिगर आदिवासी भागातील 500 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या वाडया-   वस्त्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिलेली आहे.
  • प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-1 अंतर्गत टप्पा १ ते १२ मध्ये एकूण    24437  कि.मी. लांबीचे रस्ते मंजूर आहेत (नवीन जोडणी 4282 कि.मी. आणि दर्जोन्नती 20155 कि.मी.)
  • प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग - 2 ही केंद्र शासनाने सन 2013 मध्ये सुरू केलेली असून ज्या राज्यांनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग - 1 मध्ये 100% नवीन जोडणी व ९०% दर्जोन्नतीची कामे प्रदान केलेली आहेत त्या राज्यांसाठी लागू केलेली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याला प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग - 2 अंतर्गत 2618 कि.मी. रस्त्यांची लांबी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
  • या एकूण 27055 कि.मी. मंजूर लांबीपैकी नोव्हेंबर, 2017 पर्यंत एकूण              25669 कि.मी. रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे.
  • प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-13 अंतर्गत आता 160.42 कि.मी लांबीच्या रस्त्यांना केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली आहे.
  • प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये सर्वसाधारण व आदिवासी/ नक्षलग्रस्त भागातील रस्त्यांच्या  दर्जोन्नतीची कामे  मंजूर केलेली आहेत.  या योजनेसाठी सर्वसाधारण क्षेत्रात केंद्र शासन व राज्य शासनाचा हिस्सा 75:25 व  आदिवासी/नक्षलग्रस्त भागात 90:10 असा होता.
  • आता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग - 1 व 2 मधील  सुरू असलेल्या कामांसाठी नोव्हेंबर, 2015 पासून हिस्सा पध्दतीत 60:40 असा बदल केलेला आहे.

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)

../../Site/Upload/Pdf/pmgsy.pdf